top of page

教會信綱

  • 信真神為萬物之主宰,信徒之天父,是聖父聖子聖靈三位一體永活之真神。 

  • 信耶穌基督是道成肉身,由童女馬利亞感於聖靈而懷孕降生,其後被釘於十字架上替人流血贖罪,死後三日復活,升天坐於真神之右,為新約之中保,為教會之元首,將來再臨建立國度審判活人死人。

  • 信聖靈為三位一體之第三位,在五旬節降臨於教會中,凡被聖靈充滿者有屬靈之表現及結出聖靈之果子,祂能感動罪人知罪悔改,使人重生,令聖徒得勝成聖,又作聖徒之保惠師。 

  • 信新舊約聖經為上帝的言語,是神所默示的!為吾人信仰之根據,信徒之生活及教會治會之準則。

  • 信凡立心靠救主耶穌流血贖罪之功勞,真心認罪悔改者罪得赦免,靈魂得拯救。

  • 信世人不論信主與否,將來必復活,惟信主重生得救者,得享天堂永福,不信者被定罪受地獄永死,並且天堂地獄皆實際而永遠。

  • 信管轄黑暗之君為撒但,魔鬼空中掌權者,在悖逆之人心中運行邪靈,乃惡之根源眾善之仇敵。

​本會簡史

Anchor 1

1958

 會友議會成立 。

1960

於上水區開始福音工作並於1963年成立「上水福音堂」。

1966

註冊為合法團體,蒙撥何文田巴富街十四號現址。

1973

完成興建堂校,開辦「五旬節中學」。

1980

成立「石籬閱讀中心」。

1983

開辦位於沙田愉田苑之「五旬節林漢光中學」,並成立「九龍五旬節會沙田堂」。

1986

開辦位於粉嶺璧峰路之「五旬節靳茂生小學」,原上水堂遷至小學聚會,並易名為「九龍五旬節會粉嶺堂」。

1991

原石籬堂遷往深水埗區並易名為「九龍五旬節會深水埗堂」。

1992

於佐敦區拓展分堂,定名為「九龍五旬節會佐敦堂」。

1998

在中國清遠成立龍塘禮拜堂開展中國福音事工。

1999

五旬節靳茂生小學分拆成兩間全日制小學,位於暉明路之小學定名為「五旬節于良發小學」,並成立「九龍五旬節會暉明堂」。

2000

本會與亞州歸主協會合作開辦維港灣長者會所,深水埗堂遷往該處聚會並易名為「五旬節會維港灣堂」。

2001

粉嶺堂自立,同年本會於深水埗區成立「麗安幼兒互助中心」。

2004

開展河源事工,定期派員到內地協助培訓工作。

2009

沙田堂自立。

2012

佐敦堂自立。

2019

暉明堂自立。

Please reload

bottom of page